Obsługa prawna spółek prawa handlowego i przedsiębiorców

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne na rzecz spółek prawa handlowego, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz podmiotów zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

Wspieramy Klientów we wszelkich aspektach prowadzonej przez nich działalności, udzielając im efektywnego doradztwa związanego z prowadzeniem firmy. Ponadto, reprezentujemy Klientów 
w sporach korporacyjnych oraz zapewniamy profesjonalne zastępstwo procesowe.

Naszym Klientom oferujemy:

 • kompleksowe doradztwo prawne na etapie tworzenia i rejestracji spółki wraz z doradztwem
  w zakresie wyboru formy działalności, obsługę procesów łączenia, podziału i przekształceń spółki
 • tworzenie i organizację oddziałów oraz przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
 • obsługę w zakresie powoływania i odwoływania organów spółki, tworzenia procedur wewnętrznych, regulaminów, uchwał oraz czynny udział w posiedzeniach organów spółki
 • doradztwo prawne przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów gospodarczych, w tym weryfikację 
  i opiniowanie projektów umów wraz z analizą ryzyk związanych z realizacją danego kontraktu oraz reprezentację w postępowaniach negocjacyjnych dotyczących zawieranych kontraktów
 • sporządzanie projektów umów wraz z doradztwem w zakresie zabezpieczenia interesów Klienta
 • przygotowywanie informacji i opinii prawnych
 • wsparcie prawne w bieżących sprawach spółki
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy odnoszące się m.in. do tworzenia struktury zatrudnienia, nawiązywania i wygaśnięcia stosunku pracy, odpowiedzialności pracownika, tworzenia umów o zakazie konkurencji oraz przyjęcia odpowiedzialności przez pracownika za powierzone mienie, czy stosowania sankcji wobec pracowników
 • pomoc prawną w zakresie restrukturyzacji kosztów działalności oraz zadłużenia spółek, ochrony majątku spółki, wspólników oraz członków zarządu