Prawo zamówień publicznych

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych. Świadczymy pomoc prawną zarówno na rzecz Zamawiających, jak i Wykonawców. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie postępowania oraz w trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne.

Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach realizowanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulacje UE. Ponadtoreprezentujemy ich interesy przed Krajową Izbą Odwoławczą. Dodatkowo, zapewniamy naszym Klientom skuteczną pomoc w dochodzeniu roszczeń
z tytułu poniesionych szkód związanych z realizacją kontraktu.

Wykonawcom oferujemy wsparcie na każdym etapie postępowania, obejmujące w szczególności:

 • analizę dokumentacji przetargowej wraz ze wskazaniem ewentualnych ryzyk związanych
  z realizacją zamówienia po stronie Wykonawcy
 • pomoc w przygotowaniu oferty oraz pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • przygotowywanie pism, wniosków oraz wyjaśnień do Zamawiających
 • obsługę procedury odwoławczej (w tym sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, przystąpień do postępowań odwoławczych, sporządzanie środków zaskarżenia od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego oraz reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym)
 • sporządzanie projektów umów z podwykonawcami
 • opracowywanie projektów umów konsorcjum
 • wsparcie prawne na etapie realizacji kontraktu

Zamawiającym oferujemy pomoc prawną polegającą na:​

 • kompleksowym doradztwie w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu
  o ustawę Prawo zamówień publicznych, w tym pomoc w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz sporządzaniu wzorów umów
 • doradztwie w zakresie stosowania „zasady konkurencyjności” oraz „rozeznania rynku”
 • przygotowywaniu opinii i analiz oraz udzielaniu porad w zakresie interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych
 • tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych związanych z wydatkowaniem środków publicznych
 • sporządzaniu odpowiedzi na odwołania Wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej oraz sporządzaniu środków zaskarżenia od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego wraz z reprezentacją przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym
 • sporządzaniu zastrzeżeń do wyników pokontrolnych, w szczególności w zakresie korekt finansowych nałożonych w ramach dofinansowania z UE