Prowadzenie wspólnej firmy jest dla nas ogromnym wyzwaniem oraz szansą na stworzenie kancelarii odpowiadającej naszym oczekiwaniom i zgodnej z wartościami, które cenimy. Jest komfortem pracy ze sobą oraz dla innych. To właśnie ten komfort, wspólne cele, ambicje oraz przyjacielskie relacje doprowadziły nas do momentu, w którym podjęliśmy decyzję o stworzeniu B.LAW. Nasza motywacja do działania bierze się z pasji do wykonywanego zawodu oraz zadowolenia naszych Klientów, bez których nie bylibyśmy w stanie urzeczywistnić tego projektu. 

        PASJA   –   WSPÓŁPRACA   –   ZAUFANIE

Przemysław Wojtylak

Partner | Radca prawny

Specjalizuje się w prawie handlowym, ochronie danych osobowych, prawie administracyjnym oraz prawie zamówień publicznych. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną klientów korporacyjnych i instytucjonalnych. 

Na co dzień zajmuje się obsługą Klientów w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Tworzy i opiniuje umowy gospodarcze, sporządza opinie prawne oraz przygotowuje dokumentację korporacyjną. Ponadto, zajmuje się prowadzeniem sądowych sporów cywilnych i gospodarczych oraz oceną planowanych transakcji pod kątem ewentualnych zagrożeń oraz zgodności z prawem.

Doradza w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz na etapie realizacji kontraktów na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych. Wspiera Klientów w konstruowaniu zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz sporządzaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

W swojej praktyce zawodowej wielokrotnie reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą czy w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP.

Ponadto, zajmuje się kompleksowym wsparciem w ramach wdrażania procedur RODO, w tym opracowywaniem i wdrażaniem dokumentacji ochrony danych osobowych uwzględniającej specyfikę działalności Klienta, przeprowadzaniem audytów w zakresie realizowania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów oraz prowadzeniem szkoleń dla Klientów iich pracowników objętych wskazaną tematyką.

Kontakt:

Specjalizacje

Krzysztof Mądrowski

Partner | Prawnik

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie zobowiązań, prawie handlowym oraz prawie pracy. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów instytucjonalnych, spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Na co dzień doradza przedsiębiorcom w zakresie bieżących spraw korporacyjnych, sporządza opinie prawne, wspiera Klientów w negocjacjach z kontrahentami, a także sporządza i opiniuje projekty umów cywilnych oraz handlowych.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu zarówno w kancelariach prawnych, jak i we współpracy z międzynarodowymi firmami doskonale odnajduje się w realiach biznesowych. Pozwala mu to na dostrzeżenie wielu nieoczywistych rozwiązań oraz aktywne wspieranie Klientów w zakresie ich bieżącej działalności.

Ponadto, świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz windykacji. Wspiera Klientów w negocjacjach z dłużnikami oraz dochodzeniu należności na drodze postępowania sądowego, a także na etapie egzekucji komorniczej. Bazując na swoim doświadczeniu prowadzi również liczne szkolenia objęte powyższą tematyką.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się również kwestiami związanymi z szeroko pojętym prawem pracy. Doradza w kwestiach związanych z tworzeniem struktury zatrudnienia, opracowywaniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, zatrudnieniem i odpowiedzialnością pracowników, zakazem konkurencji, czy chociażby tworzeniem kontaktów.

Aktywnie wspiera środowisko biznesowe na rynku poznańskim poprzez bezpłatne doradztwo prawne na rzecz młodych przedsiębiorców rozpoczynających oraz rozwijających działalność biznesową.

Kontakt:

Specjalizacje

Paulina Skórzewska

Partner | Prawnik

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie zobowiązań oraz prawie zamówień publicznych. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną udzielaną na rzecz podmiotów publicznych oraz prywatnych w zakresie prawa zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych, a także bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców.

Na co dzień wspiera Klientów w obsłudze prawnej procesów zakupowych realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz zasadę konkurencyjności. Wspiera Klientów na wszystkich etapach prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz na etapie realizacji umów.

W dotychczasowej praktyce zawodowej świadczyła obsługę prawną zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających. Doradzała jednostkom publicznym oraz przedsiębiorcom, w tym beneficjentom projektów unijnych. Brała również udział w procesie kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych dofinansowywanych ze środków unijnych. 

W swojej codziennej pracy zajmuje się również bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym opiniowaniem oraz sporządzaniem projektów umów cywilnych i handlowych oraz przygotowywaniem opinii prawnych.

Ponadto, wspiera podmioty gospodarcze w ramach procedury windykacyjnej zarówno w zakresie działań polubownych obejmujących negocjacje z dłużnikiem, jak i w ramach dochodzenia zapłaty na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Kontakt:

Specjalizacje